به وب سایت شرکت کارون خوزستان خوش آمدید

ایرادات معمول در خطوط نوار نقاله - بخش دوم

ایرادات معمول در خطوط نوار نقاله - بخش دوم :

 

10) جدا شدن اسپلایس گرم

 

 • پولی ها کوچک اند ;

 • کشش بیش از حد ; محاسبه مجدد انجام دهید و تنش را تنظیم نمایید.

 • قدرت کششی ناکافی نوار نقاله ; چنانچه بار نوار بیشتر شده است و یا خط بلندتر شده است و یا سرعت کمتر شده است ، کشش نوار را مجدداً محاسبه نمایید و نوار مناسب استفاده نمایید.

 • مواد بین نوار و پولی ها وجود دارد ; از اسکیرت های مناسب استفاده نمایید و بطریق اصولی نصب نمایید. حتماً تجمع مواد بین نوار و پولی ها را برطرف نمایید.

 • نوار نقاله به صورت نامناسب اسپلایس شده است ; اسپلایس مجدد انجام دهید.

 • اختلاف سرعت اشتباه در خطوط چند محرکه ; تنظیمات لازم را انجام دهید.

11) سایش بیش از حد کاور بالایی نوار نقاله به همراه چاک خوردگی ، شیار شیار شدن ، پارگی و شکافتگی

 • ضربه بیش از حد مواد روی نوار نقاله ; از شوت ها و دریچه های مناسب استفاده نمایید. از رولیک های ضربه گیر استفاده نمایید.

 • سرعت بارگیری خیلی زیاد یا خیلی کم نسبت به سرعت نوار نقاله ; شوت ها را تنظیم نمایید یا سرعت نوار نقاله را تصحیح نمایید. استفاده از رولیک های ضربه گیر را در نظر داشته باشید.

 • بارگیری نا مناسب ( نحوه ریختن مواد روی نوار نقاله ) ; تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.

 • تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها ; تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننده اسکرپر استفاده نمایید.

 • آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن ، اسید ، گرما ، مواد شیمیایی روی نوار ; از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید . برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب ، نوار نقاله را رو بسته نمایید.

12) سایش بیش از حد کاور پایینی نوار نقاله

 • تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها ; تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننده اسکرپر استفاده نمایید.

 • قفل شدن رولیک ها ( جام کردن ) ; رولیک ها را آزاد کنید و از حالت قفلی خارج کنید یا آنها را تعویض نمایید.

 • اصطکاک ناکافی بین نوار نقاله و پولی ; توسط اسناپ پولی شعاع درگیری نوار و پولی را افزایش دهید. در شرایط کاربری مرطوب از پوشش پولی شیاردار استفاده نمایید. از مکانیزم های تمیز کننده مناسب برای نوار نقاله اسفاده نمایید. کشش اولیه را کنترل نمایید.

 • مواد بین نوار و پولی ها وجود دارد ; از اسکیرت های مناسب استفاده نمایید و بطریق اصولی نصب نمایید. حتماً تجمع مواد بین نوار و پولی ها را برطرف نمایید.

 • روکش پولی ها سائیده شده است ; روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

 • آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن ، اسید ، گرما ، مواد شیمیایی روی نوار ; از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید . برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب ، نوار نقاله را رو بسته نمایید.

13) سایش بیش از حد لبه های نوار نقاله

 • بارگیری بروی وسط نوار نمی گیرد بلکه بروی لبه نوار انجام می شود ; بارگیری تصحیح شود و بارگیری باید در جهت حرکت نوار باشد.

 • کشیدگی و یا کش آمدن نوار از یک طرف ; به نوار نو به قدر کافی زمان بدهید تا جا باز کند. اگر بدرستی جا باز نکرد و یا نوار نو نبود ، بخشی از نوار بخش مشکل دار نوار نقاله را جدا نمایید و یک تکه نوار اسپلایس نمایید.

 • بارگیری نا مناسب ( نحوه ریختن مواد روی نوار نقاله ) ; تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.

 • رولیک هایی که به درستی جاگذاری نشده اند ; رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیک ها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید.

 • هلالی یا شمشیری بودن نوار ;

 • تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها ; تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننده اسکرپر استفاده نمایید.

 • نوار نقاله به صورت نامناسب اسپلایس شده است ; اسپلایس مجدد انجام دهید.

14) بادکردگی و متورم شدن کاور لاستیکی نوار بصورت نقطه ای یا خطی

 • آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن ، اسید ، گرما ، مواد شیمیایی روی نوار ; از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید . برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب ، نوار نقاله را رو بسته نمایید.

15) سخت شدن لاستیک نوار و یا وجود شکاف های ریز

 • آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن ، اسید ، گرما ، مواد شیمیایی روی نوار ; از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید . برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب ، نوار نقاله را رو بسته نمایید.

 • پولی ها کوچک اند ;

16) کاور لاستیکی شکننده

 • آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن ، اسید ، گرما ، مواد شیمیایی روی نوار ; از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید . برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب ، نوار نقاله را رو بسته نمایید.

17) شیارهای طولی در کاور بالایی نوار نقاله

 • اِسکرت ها بدرستی جاگذاری نشده اند ; اسکرت ها را طوری تنظیم نمایید که با نوار نقاله سایش نداشته باشد.

 • قفل شدن رولیک ها ( جام کردن ) ; رولیک ها را آزاد کنید و از حالت قفلی خارج کنید یا آنها را تعویض نمایید.

 • تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها ; تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننده اسکرپر استفاده نمایید.

 • ضربه بیش از حد مواد روی نوار نقاله ; از شوت ها و دریچه های مناسب استفاده نمایید. از رولیک های ضربه گیر استفاده نمایید.

18) شیارهای طولی در کاور پایینی نوار نقاله

 • قفل شدن رولیک ها ( جام کردن ) ; رولیک ها را آزاد کنید و از حالت قفلی خارج کنید یا آنها را تعویض نمایید.

 • تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها ; تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننده اسکرپر استفاده نمایید.

 • فاصله گذار ( Transition ) بحرانی است و یا شعاع انحناء نوار از شیب به حالت افقی بحرانی است ; فاصله گذار نوار نقاله را افزایش دهید و یا شعاع شکست را افزایش دهید.

 • روکش پولی ها سائیده شده است ; روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

19) وجود آسیب در نوار در محل ناودانی شدن

 • فاصله گذار ( Transition ) بحرانی است و یا شعاع انحناء نوار از شیب به حالت افقی بحرانی است ; فاصله گذار نوار نقاله را افزایش دهید و یا شعاع شکست را افزایش دهید.

 • فاصله بیش از حد رولیک ها ; گپ بین رولیک ها نباید از 10 میلیمتر تجاوز کند . در صورت نیاز فاصله را تنظیم نمایید.

 • وجود نقاط تیز.