به وب سایت شرکت کارون خوزستان خوش آمدید

ایرادات معمول در خطوط نوار نقاله - بخش اول

ایرادات معمول در خطوط نوار نقاله - بخش اول :

(بیان علت ها و ارائه راه حل ها)

 

1) نوار نقاله در محل پولی انتهایی (Tail pulley) از خط خارج می شود.

 •  کشش اولیه کم است ; میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.

 • رولیک ها و یا پولی ها هم راستا نیستند ; رولیک ها و پولی ها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید . برای اطمینان بیشتر از سوئیچ ها استفاده نمایید.

 • قفل شدن رولیک ها ( جام کردن ) ; رولیک ها را آزاد کنید و از حالت قفلی خارج کنید یا آنها را  تعویض نمایید.

 • بارگیری نا مناسب ( نحوه ریختن مواد روی نوار نقاله ) ; تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در  جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.

 • تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها ; تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننده اسکرپر استفاده نمایید.

2) نوار نقاله در تمام نقاط حرکت از خط خارج می شود.

 •  بارگیری بروی وسط نوار نمی گیرد بلکه بروی لبه نوار انجام می شود ; بارگیری تصحیح شود و بارگیری باید در جهت حرکت نوار باشد.

 •  بارگیری نا مناسب ( نحوه ریختن مواد روی نوار نقاله ) ; تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.

 •  رولیک ها و یا پولی ها هم راستا نیستند ; رولیک ها و پولی ها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید . برای اطمینان بیشتر از سوئیچ ها استفاده نمایید.

 •  تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها ; تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننده اسکرپر استفاده نمایید.

 •  کشیدگی و یا کش آمدن نوار از یک طرف ; به نوار نو به قدر کافی زمان بدهید تا جا باز کند. اگر بدرستی جا باز نکرد و یا نوار نو نبود ، بخشی از نوار بخش مشکل دار نوار نقاله را جدا نمایید و یک تکه نوار اسپلایس نمایید.

 • رولیک هایی که به درستی جاگذاری نشده اند ; رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیک ها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید.

3) یک قسمت مشخص از نوار نقاله در تمام نقاط حرکت از خط خارج می شود.

 • نوار نقاله به صورت نامناسب اسپلایس شده است ; اسپلایس مجدد انجام دهید.

 •  هلالی یا شمشیری بودن نوار ;

 •  انبارداری و حمل نامناسب نوار ; جهت نکات مهم انبارداری و حمل با ما تماس بگیرید.

4) نوار نقاله در محل پولی سر ( Head pulley ) از خط خارج می شود.

 • رولیک ها و یا پولی ها هم راستا نیستند ; رولیک ها و پولی ها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید . برای اطمینان بیشتر از سوئیچ ها استفاده نمایید.

 • روکش پولی ها سائیده شده است ; روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

 • تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها ; تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننده اسکرپر استفاده نمایید.

 • رولیک هایی که به درستی جاگذاری نشده اند ; رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیک ها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید.

5) نوار نقاله در تمام طول خود بروی رولیک های مشخصی به یک سمت منحرف می شود.

 • رولیک ها و یا پولی ها هم راستا نیستند ; رولیک ها و پولی ها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید . برای اطمینان بیشتر از سوئیچ ها استفاده نمایید.

 • رولیک هایی که به درستی جاگذاری نشده اند ; رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیک ها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید.

 • تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها ; تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننده اسکرپر استفاده نمایید.

6) نوار نقاله میلغزد و سر می خورد.

 • اصطکاک ناکافی بین نوار نقاله و پولی ; توسط اسناپ پولی شعاع درگیری نوار و پولی را افزایش دهید. در شرایط کاربری مرطوب از پوشش پولی شیاردار استفاده نمایید. از مکانیزم های تمیز کننده مناسب برای نوار نقاله اسفاده نمایید. کشش اولیه را کنترل نمایید.

 • کشش اولیه کم است ; میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.

 • تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها ; تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننده اسکرپر استفاده نمایید.

 • قفل شدن رولیک ها ( جام کردن ) ; رولیک ها را آزاد کنید و از حالت قفلی خارج کنید یا آنها را تعویض نمایید.

 • روکش پولی ها سائیده شده است ; روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

7) نوار نقاله در استارت خط می لرزد.

 •  اصطکاک ناکافی بین نوار نقاله و پولی ; توسط اسناپ پولی شعاع درگیری نوار و پولی را افزایش دهید. در شرایط کاربری مرطوب از پوشش پولی شیاردار استفاده نمایید. از مکانیزم های تمیز کننده مناسب برای نوار نقاله اسفاده نمایید. کشش اولیه را کنترل نمایید.

 •  کشش اولیه کم است ; میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.

 •  روکش پولی ها سائیده شده است ; روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

 •  قدرت کششی ناکافی نوار نقاله ; چنانچه بار نوار بیشتر شده است و یا خط بلندتر شده است و یا سرعت کمتر شده است ، کشش نوار را مجدداً محاسبه نمایید و نوار مناسب استفاده نمایید.

8) کش آمدن بیش ازحد نوار

 • کشش بیش از حد ; محاسبه مجدد انجام دهید و تنش را تنظیم نمایید.

 •  قدرت کششی ناکافی نوار نقاله ; چنانچه بار نوار بیشتر شده است و یا خط بلندتر شده است و یا سرعت کمتر شده است ، کشش نوار را مجدداً محاسبه نمایید و نوار مناسب استفاده نمایید.

 •  تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها ; تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننده اسکرپر استفاده نمایید.

 •  کشش اولیه زیاد است ; میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.

 •  اختلاف سرعت اشتباه در خطوط چند محرکه ; تنظیمات لازم را انجام دهید.

 •  آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن ، اسید ، گرما ، مواد شیمیایی روی نوار ; از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید . برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب ، نوار نقاله را رو بسته نمایید.

9) نوار نقاله در محل اسپلایس یا اتصال مکانیکی و یا پشت این محل پاره می شود

 • نوار نقاله به صورت نامناسب اسپلایس شده است ; اسپلایس مجدد انجام دهید.

 • پولی ها کوچک اند ;

 •  کشش بیش از حد ; محاسبه مجدد انجام دهید و تنش را تنظیم نمایید.

 • روکش پولی ها سائیده شده است ; روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

 • مواد بین نوار و پولی ها وجود دارد ; از اسکیرت های مناسب استفاده نمایید و بطریق اصولی نصب نمایید. حتماً تجمع مواد بین نوار و پولی ها را برطرف نمایید.

 • قدرت کششی ناکافی نوار نقاله ; چنانچه بار نوار بیشتر شده است و یا خط بلندتر شده است و یا سرعت کمتر شده است ، کشش نوار را مجدداً محاسبه نمایید و نوار مناسب استفاده نمایید.

 • کشش اولیه زیاد است ; میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.

 • اختلاف سرعت اشتباه در خطوط چند محرکه ; تنظیمات لازم را انجام دهید.